Being and Inking – Documenting Contemporary InkArt (2001-2016)

【Academic】The Ink Character in Ink Art - Savoring Hsiang and Viewing Tao

Speaker: Host: Pi Daojian

Guests: Liu Xiaochun,/Wang Huangsheng,/Lu Mingjun,/Hu Bin/Yan Yong/Wei Xiangqi

 

Date: 2016.06.05   

Venue: Hall 1, Redtory Museum of Contemporary Art (RMCA)

 

Host: Pi Daojian

Liu Xiaochun

Hu Bin

Wang Huangsheng

Lu Mingjun

Wei Xiangqi

Yan Yong

Zhang Songren

Michael Cherney

 Dialogue Scene

RMCA Classroom

【Academic】The Contemporariness of Ink Art: The Shapes of Being 

Host: Pi Daojian

Guests:Wang Lin,Chen Dong,Yang Wei, Fan Lin

 

Date: 2016.07.24

Venue: Hall 1, Redtory Museum of Contemporary Art (RMCA)

Chen Dong

Fan Lin

Lv Fengya,Feng Mingqiu

Wang Lin

Wen Fengyi

Pi Daojian、Chen Dong

Yan Yong

YangWei

 Dialogue Scene

 Dialogue Scene

【Academic】Departing-Arriving: On ways and senses of Circulation-Alternation and Substance-Function

Speakers: Host: Pi Daojian

Guests: Sun XiaoFeng/Hang Chunxiao/Sheng Wei/Liang Quan/Yan Yong    

 

Date: 2016.08.27, 2016

Venue: Hall 1, Redtory Museum of Contemporary Art (RMCA)

Hang Chunxiao

Jia Fangzhou,Pi Daojian

Liang Quan

Shen Ruijun

Sheng Wei

Sun Xiaofeng

Host: Pi Daojian

Yan Yong 

Dialogue Scene

BACK ↑TOP